مشاوره : 2831 789 -0917
تاثیر گیاهان دارویی بر موگه برفک دهان


: 476

موگه ،بیماری سطح مخاط دهان ناشی از نوعی مخمر با رشد سریع به نام Candida albicans است این بیماری اختصاصی مخاط دهان است در کودکان نوزاد و شیرخواره و همچنین در افراد مسن (کسانیکه دندان مصنوعی به جای چند دندان طبیعی دارند) عارض می شود

 درمان موگه اگر مربوط به یک ناراحتی مهمی نباشد، به سهولت درمان با گیاهان زیر  انجام می گیرد.

استفاده از جوشانده  گیاهان زیر به صورت شستشوی ملایم مخاط دهان ، غرغره کردن دهان اثر درمانی در این  بیماری ظاهر می نمایید.

جوشانده یک مشت برگ مریم گلی در یک لیتر آب بطوری که به مدت 10 دقیقه بجوشد.

جوشانده یک مشت برگ کرفس وحشی در یک لیتر آب بطوری که به مدت 10 دقیقه بجوشد.

جوشانده یک مشت برگ Vaccinium Myrtillus  در یک لیتر آب به طوری که بمدت 10 دقیقه بجوشد.

استفاده از آب نمک غلیظ به صورت غرغره کردن در درمان موگه نیز اثر معالج دارد. 

آدرس ارتباطی ما

آدرس : استان فارس- شهرستان مرودشت- میدان معلم- سه راه پارسه- دفترمرکزی

تلفن : 07143317772 -

فکس: 07143317773

ایمیل: www.takhte jamshid goldaro@gmail.com

شرکت گل دارو تخت جمشید در یک نگاه

ايران به دليل شرايط اقليمي و جغرافيايي، رويشگاه گستره وسيعي از گياهان داروئي است و در گذشته نيز منبـع توليـد و مصرف گياهان داروئي بوده است لذا علاوه بر اهميت روز افزون گياهان داروئي در سطح جهـان كـه بـه سـرعت جانشـين بسياري از داروهاي شيميائي مي شود، صادرات اين گياهان نيز ميتواند منبع بزرگـي از درآمـد ارزي بـراي كشـور باشـداهميت، جايگاه و نقش رو به تزايد گياهان داروئي در مديريت پايدار به خصوص در ابعاد كـلان توسـعه اقتصـادي، زيسـت محيطي، بهداشتي (خود كفايي داروئي)، اشتغال، امنيت غذائي و ذخاير ژنتيكي در عرصه ملي و جهاني به حدي است كه ميتوان امروزه روند تعميق، احياء و نقش آنرا به ويژه در تأمين دارو به عنوان يكي از شاخصه هـاي توسـعه در كشـور مـد نظر قرار داد. ايران با برخورداري از سابقه تاريخي درخشان در طب و استعدادهاي بالقوه جغرافيايي، اقليمي و تنـوع گونـه هاي گياهي مي تواند پاسخگوي نيازهاي جامعه بشري در اين زمينه باشد و به علاوه روند رو به افزايش جمعيـت ايـران و همچنين نياز روز افزون صنايع داروئي به گياهان داروئي به عنوان ماده اوليه توليد دارو، باعث شده تـا ضـرورت مطالعـه و تحقيق بر روي اين دسته از گياهان بيش از پيش اهميت يابد.

شرکت گل دارو تخت جمشید  شرکتی دانش بنیان و فناور است که در صنعت فرآوری گیاهان دارویی فعالیت نموده، این مسئولیت را احساس  می نماید که با ایفای نقشی مؤثر در ارتقاء سلامت و تأمین بهداشت غذایی کشور، ضمن حفظ و کمک به ایجاد نسل هایی سالم، امانت دار شایسته ای برای جوامع آینده باشد.