مشاوره : 2831 789 -0917
اثرات دارچین بر سطح قند خون


: 566

دارچـين بـا نـام علمـي Cinnamomum zeylanicum يكي از گياهاني است كه به نظر مـي رسـد داراي اثرات كاهنده گلوكز خون باشد

 در مطالعه ای نشان داده شده است که دارچين در موش ها توانسته باعث كاهش سطح چربي هـا و گلوكز خون شود.  دارچين مدت هاست كه در آسـيا و اروپـا در طـب گيـاهي كاربرد دارد. اثرات شبه انسوليني اين گيـاه در تعـدادي مطالعـه نشان داده شده است كه مي تواند باعث كـاهش سـطح گلـوكز خون گردد. در مطالعه ای دیگر، مـشخص شـد كـه مـصرف دارچين با دوز بالا (6 گرم روزانه) اثرات مثبتي بر كاهش سـطح گلوكز خون و چربي هاي خون دارد. با توجه به وجود ابهامات مختلف در مطالعات انجام شده پژوهشکده گیاهان دارویی اقدام به طراحی مطالعه ای جدید با مشخصات ذیل نمود:

كارآزمايي باليني دوسو كور روي 61 نفر بيمار ديابتي نـوع دوم داراي سـطح گلـوكز ناشـتاي 140 تـا 250 ميليگرم بر دسي ليتر و تحت درمان با رژيم غذايي و يا داروهاي خوراكي پايين آورنده گلوكز خون انجام شد. براي بيماران، كپسول هـاي 500 ميليگرمي شامل دارچين و يا پلاسبو هر 12 ساعت 2 عدد تجويز شد. بعد از 8 هفتـه متغيرهـاي از قبيـل هموگلـوبين گليكوزيلـه (HbA1c ، (گلوكز خون ناشتا، كلسترول، تري گليسريد، LDL و HDL مورد بررسي قرار گرفتند.

نتایج این مطالعه نشان دهنده آنست که ميانگين سطح گلوكز خون ناشتا در گروه دارچين در شروع مطالعه برابـر 54 ± 186 و در گروه دارونما برابر 49 ± 183 بود كـه بعـد از دو مـاه درمـان در گـروه دارچـين برابـر 54 ± 175 و در گروه دارونما به 69 ± 158  تغيير يافت. آناليز آماري نشان داد كه اين تغيـرات در سـطح گلـوكز خون ناشتا در گروه دارچين در مقايسه با گروه دارونما بعد از دو ماه درمان معني دار نیست. بعلاوه تغييرات در سـطح چربی ها نيز در گروه دارچين در مقايسه با گروه دارونما بعد از دو ماه درمان معني دار نبود. بنابراین دارچین با دوز 2 گرم در روز تاثیر معنی داری بر پارامتر های مورد بررسی نداشت.​

آدرس ارتباطی ما

آدرس : استان فارس- شهرستان مرودشت- میدان معلم- سه راه پارسه- دفترمرکزی

تلفن : 07143317772 -

فکس: 07143317773

ایمیل: www.takhte jamshid goldaro@gmail.com

شرکت گل دارو تخت جمشید در یک نگاه

ايران به دليل شرايط اقليمي و جغرافيايي، رويشگاه گستره وسيعي از گياهان داروئي است و در گذشته نيز منبـع توليـد و مصرف گياهان داروئي بوده است لذا علاوه بر اهميت روز افزون گياهان داروئي در سطح جهـان كـه بـه سـرعت جانشـين بسياري از داروهاي شيميائي مي شود، صادرات اين گياهان نيز ميتواند منبع بزرگـي از درآمـد ارزي بـراي كشـور باشـداهميت، جايگاه و نقش رو به تزايد گياهان داروئي در مديريت پايدار به خصوص در ابعاد كـلان توسـعه اقتصـادي، زيسـت محيطي، بهداشتي (خود كفايي داروئي)، اشتغال، امنيت غذائي و ذخاير ژنتيكي در عرصه ملي و جهاني به حدي است كه ميتوان امروزه روند تعميق، احياء و نقش آنرا به ويژه در تأمين دارو به عنوان يكي از شاخصه هـاي توسـعه در كشـور مـد نظر قرار داد. ايران با برخورداري از سابقه تاريخي درخشان در طب و استعدادهاي بالقوه جغرافيايي، اقليمي و تنـوع گونـه هاي گياهي مي تواند پاسخگوي نيازهاي جامعه بشري در اين زمينه باشد و به علاوه روند رو به افزايش جمعيـت ايـران و همچنين نياز روز افزون صنايع داروئي به گياهان داروئي به عنوان ماده اوليه توليد دارو، باعث شده تـا ضـرورت مطالعـه و تحقيق بر روي اين دسته از گياهان بيش از پيش اهميت يابد.

شرکت گل دارو تخت جمشید  شرکتی دانش بنیان و فناور است که در صنعت فرآوری گیاهان دارویی فعالیت نموده، این مسئولیت را احساس  می نماید که با ایفای نقشی مؤثر در ارتقاء سلامت و تأمین بهداشت غذایی کشور، ضمن حفظ و کمک به ایجاد نسل هایی سالم، امانت دار شایسته ای برای جوامع آینده باشد.